| Ana Sayfa  | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Fiziksel Kimya

 


Ders Notları

Örnekler ve Uygulamalar


Fiziksel Kimyanın İlgi Alanı  

İdeal Gazlar

 

Boyle Yasası

Charles Yasası  

Birleşik Gaz Yasası  

Gaz Karışımları  

Graham Yasası  

Gazların Kinetik Teorisi  

Kinetik Teori ve İdeal Gaz Yasaları  

Moleküler Enerjiler ve Moleküler Hızların Sayısal Değerleri  

Moleküler Hız Dağılımları  

Ortalama Serbest Yol ve Çarpışma Frekansı  

Barometrik Dağılım Yasası  

Gerçek Gazlar

 

Gazların İdeal Olmayan Davranışları  

Gazların Yoğunlaşması, Kritik Nokta ve Karşılıklı Haller İlkesi  

Gerçek Gaz Davranışına Teorik Yaklaşımlar : Van Der Waals ve Dieterici Eşitliği  

Moleküler Arası Kuvvetler ve Gazların İdeallikten Sapmaları  

Gazların Mol Tartılarının Hesaplanması  

Gazlarda Viskozite Büyüklükleri  

Termodinamiğin Birinci Yasası

 

Bazı Terimler : Enerji, İş, Isı  

Termodinamiğin Birinci Kanunu  

Tersinir Ve Tersinmez Süreçler  

Genişleme ve Sıkışma işi  

Sabit Sıcaklıktaki Isı Kapasitesi, Cv ( Teorik Yaklaşım )  

Entalpi  

Hal Fonksiyonlarının Bazı Özellikleri  

İç Enerji Değişimleri  

Entalpi Değişimleri  

İdeal Bir Gazın H Ve U Değerlerinin Basınç Ve Hacme Bağımlılığı  

İdeal Gazların Adyabatik Genleşmesi  

Termokimya

 

Reaksiyon Isılarının Ölçülmesi  

Kimyasal Reaksiyonlarda İç Enerji Ve Entalpi Değişimi  

DU Ve DH Arasındaki İlişki  

Termokimyasal Eşitlikler  

Standart Oluşum Entalpileri  

Sulu Çözeltideki İyonların Standart Oluşum Entalpileri  

Reaksiyon Isılarının Sıcaklığa Bağımlılığı  

Buharlaşma Isısının Sıcaklığa Bağımlılığı  

Bağ Entalpileri ve Bağ Enerjileri  

İyonik Kristallerin Kristal Enerjilerinin Termodinamik Olarak Belirlenmesi  

İyonların Çözünme Enerjileri  

Entropi ve Termodinamiğin İkinci ve Üçüncü Yasaları

 

Termodinamiğin İkinci Kanunun Temel İfadesi  

Entropi : Bir Hal Fonksiyonu  

Carnot Çevrimi  

Mutlak Sıfıra Ulaşmanın Zorluğu  

Entropi ve Termodinamiğin Üçüncü Kanunu  

Buharlaşma Entropisi  

Serbest Enerji ve Kimyasal Denge

 

Serbest Enerji : Bir Reaksiyonun Yürütücü Kuvvetinin Hesaplanması  

Oluşum Standart Serbest Enerjileri  

Maxwell Eşitlikleri  

Serbest Enerjininin Basınca Bağımlılığı  

Serbest Enerji ve Denge Sabiti İlişkisi  

Serbest Enerjinin Sıcaklığa Bağımlılığı ve Reaksiyon Denge Sabiti  

Gerçek Gazların Serbest Enerjilerinin Basınca Bağımlığı : Fugasite  

Gerçek Gaz Sistemlerinde Denge Sabitleri  

Aynı Özelliklere Sahip Homojen Bölgeler : Fazlar

 

Fazlara Giriş  

Newton Soğuma Yasası  

Tek Bileşenli Sistemlerin Faz Diyagramları  

Tek Bileşenli Sistemlerde Faz Dengeleri  

Gibbs Fazlar Kuralı  

Faz Kararlılığı  

İki Bileşenli ve Çok Bileşenli Sistemler

 

Sıvı Fazdaki Çözeltiler  

Çözeltilerin Termodinamik Özellikleri  

Fazlar İçindeki Bileşen Dengeleri  

İdeal Çözeltiler  

İdeal Çözeltilerin ve Gerçek Çözeltilerin Buhar Basınçları  

Birbiri İle Kısmen Karışabilen Sıvılar  

Birbirine Karışmayan Sıvıların Destilasyonu ve Buhar Basınçları  

Gazların Sıvılar İçindeki Çözünürlükleri  

Nerst Dağılım Kanunu  

Katıların Sıvılar İçindeki Çözeltileri  

Çözücülerde Buhar Basıncı Düşmesi ve Kaynama Noktası Yükselmesi  

Çözücülerde Donma Noktası Düşmesi  

İki Bileşenli Sistemlerde Sıvı-Katı Faz Diyagramları  

Üç Bileşenli Sistemlerde Sabit Basınç ve Sıcaklıktaki Faz Diyagramları  

Yüzey Kimyası  

Sıvılarda Viskozite  

Kimyasal Denge  

Kimyasal Kinetik

 

 

EKLER

 

Birimler ve Evrensel Sabitler  

Bazı Saf Maddelerin Termokimyasal Büyüklükleri