| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Genel Kimya


A T O M İ K   Y A P I


Siyah Cisim Işıması

Fotoelektrik Olay

de Broglie Dalgaları


B İ L E Ş İ K L E R İ N  A D L A N D I R I L M A S I


Metal - Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması

Ametal - Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması


K İ M Y A S A L    H E S A P L A M A L A R

Anlamlı Rakamlar ve Anlamlı Rakamlarla İşlem Yapmak

Hata Yayılımı (Hata Dağılımı)

Element Yüzdelerinden Basit Molekül Formülü Bulmak

Mol Sayısı ve Avogadro Sayısı

Alaşım ile HCl tepkimesi (Stokiyometrik Hesap 1)

Alaşım ile HCl tepkimesi (Stokiyometrik Hesap 2)


K İ M Y A S A L     K İ N E T İ K

Stokiyometrik Katsayılar ve Türlerin Tükenme Hızı

Birinci Mertebe Kinetik ve Reaktifin Katsayısı

İkinci Mertebe Kinetik

Reaksiyon Hızı Üzerine Sıcaklık Etkisi


A S İ T L E R     VE     B A Z L A R

Kuvvetli Asit Çözeltilerinde pH Hesabı

Kuvvetli Baz Çözeltilerinde pH Hesabı


Zayıf Asit Çözeltilerinde pH Hesabı

Zayıf Baz Çözeltilerinde pH Hesabı


Kuvvetli Asit - Zayıf Baz Tuzlarının Çözeltilerinde pH Hesabı

Kuvvetli Baz - Zayıf Asit Tuzlarının Çözeltilerinde pH Hesabı


Zayıf Asit - Kuvvetli Asit Cozeltilerinde pH Hesabı (Ortak İyon Etkisi - I)

Zayıf Baz - Kuvvetli Baz Çözeltilerinde pH Hesabı (Ortak İyon Etkisi - II)


Kuvvetli Asidin - Kuvvetli Baz İle Titrasyonu


Zayıf Asidin Kuvvetli Baz İle Titrasyonu

E L E K T R O K İ M Y A

Elektrokimyasal Pillerde : Pil Potansiyeli