| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

PHP de Operatörler

Değişken ve değerler üzerinde işlem yapmak için kullanılan karakter veya karakterler dizileridir. PHP de operatörler aşağıdaki şekilde gruplandırılır.

Aritmatik Operatörler (İşleçler)

Aritmatrik işleçler toplama, çıkartma, çarpma, bölme gibi aritmatik işlemleri yapmak için kullanılan operatörler bu grupta yer alır.

OperatörAdıÖrnekSonuç
+Toplama$x + $y$x ve $y nin toplamı
-Çıkartma$x - $y$x den $y nin farkı
*Çarpma$x * $y$x ve $y nin çarpımı
/Bölme$x / $y$x in $y ye bölümü
%modül$x % $y$x in $y ye bölümünden kalan

Operatörler (İşleçler)

Atama Operatörleri

Bir değişkene bir değer atamak için kullanılan operatörlerdir. en temel atama operatörü = karakteridir. Bu karakterin sağ tarafındaki değerin soldakine aktarıldığını gösterir.

AtamaÖrnekSonuç
$x = $y$x = $y$y değerinin x e atandığını gösterir.
$x += $y$x = $x + $y$x değeri ile $y değerinin toplandığını gösterir.
$x -= $y$x = $x - $y$x değerinin $y değeriden çıkartıldığını gösterir.
$x *= $y$x = $x * $y$x ile $y nin çarpımının sonucunu gösterir.
$x /= $y$x = $x / $y$x in $y ye bölümünün sonucunu gösterir.
$x %= $y$x = $x % $y$x in $y ye bölümünden kalanı gösterir.

Operatörler (İşleçler)

Karşılaştırma Operatörleri (İşleçleri)

İki değeri karşılaştırmak için kullanılan operatörlerdir.

OperatörAdıÖrnekSonuç
==Eşittir$x == $y$x, $y ye eşitse true (doğru) çıkar.
===Özdeş$x === $y$x, $y eşit ayrıca aynı tipdeki veri ise true (doğru) sonucunu verir.
!=Eşit Değil$x != $y$x, $y eşit değilse true (doğru) sonucu verir.
!==Özdeş Değil$x !== $y$x, $y eşit değilse ayrıca tipleride aynı değilse true (doğru) sonucu verir.
<>Eşit Değil$x <> $y$x, $y eşit değilse true (doğru) sonucu verir.
>Büyüktür$x > $y$x, $y den büyükse true (doğru) çıkar.
<Küçüktür$x < $y$x, $y den küçükse true (doğru) çıkar.
>=Büyük Eşittir$x >= $y$x, $y den büyük veya eşit ise true (doğru) çıkar.
<=Küçüktür$x < $y$x, $y den küçük veya eşit ise true (doğru) çıkar.

Operatörler (İşleçler)

Arttırma / Azaltma Operatörleri

Bir değişkenin değerini arttrımak veya azaltmak için kullanılan operatörlerdir.

OperatörAdıSonuç
++$xÖnceden Attırma$x in değerini bir arttırır. sonra x in değerini gösterir.
$x++Sonradan Attırma$x in gösterir. Sonra x in değerini bir arttırır.
--$xÖnceden Eksiltme$x in değerini bir azaltır. sonra x in değerini gösterir.
$x--Sonradan Eksiltme$x in gösterir. Sonra x in değerini bir azaltır.

Operatörler (İşleçler)

Mantıksal Operatörler (İşleçler)

Aritmatrik işleçler toplama, çıkartma, çarpma, bölme gibi aritmatik işlemleri yapmak için kullanılan operatörler bu grupta yer alır.

OperatörAdıÖrnekSonuç
andVe$x and $y$x ve $y nin herikisi de doğruysa true (doğru) verir.
orVeya$x or $y$x veya $y nin herhangi biri doğruysa true (doğru) verir.
xorXor$x xor $y$x veya $y doğruysa, ancak ikiside doğru değilse doğru verir.
&&Ve$x && $y$x ve $y nin herikisi de doğruysa true (doğru) verir.
||Veya$x || $y$x veya $y nin herhangi biri doğruysa true (doğru) verir.
!Değil!$xx doğru değilse doğru verir.

Operatörler (İşleçler)

String (Metin) Operatörleri (İşleçleri)

Metinleri birleştirmek için kullanılan operatörlerdir.

OperatörAdıÖrnekSonuç
.Birleştirme$x.$y$x in sonuna $y yi bağlar.
.=Birleştirerek Atama$x.=$y$y yi $x e birleştirerek $x e atar.

Operatörler (İşleçler)

Array (Dizi) Operatörleri (İşleçleri)

Dizileri birleştirmek veya diziler arasında karşılaştırmak yapmak için kullanılan operatörlerdir.

OperatörAdıÖrnekSonuç
+Birleştirme$x+$y$x ve $y dizilerini birleştirir.
==Eşitlik$x == $y$x ve $y aynı anahtarlara ve değer çiftlerine sahipse doğru verir.
===Özdeşlik$x === $y$x ve $y aynı sırada ve aynı tipte aynı anahtarlara ve değer çiftlerine ve sahipse doğru verir.
!=Eşit Değil$x != $y$x ve $y dizileri eşit değilse doğru verir.
<>Eşit Değil$x <> $y$x ve $y dizileri eşit değilse doğru verir.
!==Özdeş Değil$x !== $y$x dizisi $y dizisine özdeş değilse doğru verir.

Operatörler (İşleçler)

Kaynaklar

  • https://www.w3schools.com/php/php_operators.asp