van der Waals Eşitliği

İdeal gaz kanunları ve bu kanunlarından sapmalar hakkında fikir   sahibi olduk. Hatta sapmaları açıklamak için deneysel bağıntılarda da söz ettik. Fakat neden gazların, ideal gaz kanunlarından saptıkları konusunda ayrıntılı teorik herhangi bir yaklaşımdan söz etmedik.

1873 yılında Hollandalı kimyacı J.D. van der Walls, gerçek gazların ideal gaz yasasından sapmalarını açıklamak için moleküler modele iki   parametre ilave etti. PV=nRT ilişkisinden sapmanın nedeni, (1) gaz molekülleri tarafından işgal edilen hacmin, (2) moleküler arasındaki çekim kuvvetinin ihmal edilmesiydi.

n mol gaz V hacimli bir yere konulduğunda moleküllerin bu hacim içinde serbestçe hareket ederken hacimlerini ihmal etmiştik.Fakat  moleküllerin hacimleri kabın hacmiyanıda ihmal edilemeyecek kadar fazla olabilir. Bu hacim dışarılanmış hacim (excluded volume) olarak adlandırılır. Bir mol gazın dışarılanmış hacmini b ile gösterirsek, PV= nRT eşitliğini

P(V - nb) = nRT

şeklinde düzenleyebiliriz. Dışarılanmış hacim, b, sabit bir değere sahiptir ve herhangi bir gaz için karakteristik olup deneysel verilerden hareketle gercek_gazlar10.gif (58230 bytes)elde edilebilir. b nin molekül boyutuna bağımlılığını açıklamak için yandaki şekilden yararlanabiliriz. Eğer gaz moleküllerinin d çaplı bir küre olduklarını varsayarsak, iki molekülün merkezlerinin birbirlerine maksimum yaklaştıkları durumda gölgeli olarak çizilmiş bir d yarıçaplı küre içerisinde bulurlar. molekül çifti başına dışarılanmış hacim 4pd3/3 olacaktır. Mol başına  düşecek dışarılanmış hacim ise 

gercek_gazlar_eq10.gif (593 bytes)

yukarıdaki eşitlikteki köşeli parantezler arasında kalan kısım molekül hacmi olup dışarılanmış hacim 4 kat daha fazladır.

İkinci van der Walls düzeltme  terimi moleküller arasındaki çekim kuvvetleri ile ilgilidir. Düşük sıcaklıkta tüm gazların kinetik enerjilerinine karşın yoğunlaşma eğilimleri bu çekimin sonucudur. Bu sonucun tam olarak analizi zordur. Şekillerden de görüldüğü gibi gerçek gazlar çok düşük basınçlarda moleküller aralarında etkin çekim kuvvetleri oluşturamadıkları için dar basınç aralıklarında sıkıştırılabilmek föktörleri ideal gazların sahip olduğu z = 1 değerinden daha düşük değerler alabilmektedir. Bu beklenen basıncın ideal gazlardan beklenen değerin altında kalması demektir. İdeal bir gazdan beklenene P değerine ulaşabilmek için, bu P değerine P' değerinin ilave yapılması gerekir. İlave edilmesi gereken bu P' değeri, gazın özelliğine ve gazın kapladığı hacmin karesiyle ters orantılı olarak değişir. Bu gazın konsantrasyonu ile orantılı olması anlamını taşır. Böylece P' =n2/V2 olarak yazılır. Son olarak van der Walls denklemi

gercek_gazlar_eq11.gif (477 bytes)

şekline ulaşır. Böylece PVT değerleri herbir gaz ve sıcaklık için kullanılabilecek hal eşitliği yazılmış olur. Bazı gazlar için a ve b değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Tablo 1 : çeşitli gazlar için van der Walls sabitleri.


Gaz a / (L2 atm. mol-2) b / (10-2 L mol-1) Gaz a / (L2 atm. mol-2) b / (10-2 L mol-1)

Ar 1.363 3.219 H2O 5.536 3.049
C2H4 4.530 5.714 H2S 4.490 4.287
C2H6 5.562 6.380 He 0.03457 2.370
C6H6 18.24 11.54 Kr 2.349 3.978
CH4 2.283 4.278 N2 1.408 3.913
Cl2 6.579 5.622 Ne 0.2135 1.709
CO 1.505 3.985 NH3 4.225 3.707
CO2 3.640 4.267 O2 1.378 3.183
H2 0.2476 2.661 SO2 6.803 5.636

 

gercek_gazlar11.gif (105308 bytes)van der Walls Eşitliği ve Kritik Nokta

Yandaki şekilde sıvı-buhar dengesi bölgesine yakın noktalardaki gaz davranışları van der Walls eşitliği kullanılarak karşılaştırılmıştır. Şekilden de görüldüğü gibi denel değerlerle eşitlikten elde edilen değerlerin uyumu açıkça görülmektedir. 1 mol gaz için basınç;

gercek_gazlar_eq12.gif (271 bytes)

yazılabilir. dP/dV ve d2P/dV2 ye göre değişimi için;

gercek_gazlar_eq13.gif (398 bytes)

ve

gercek_gazlar_eq14.gif (446 bytes)

yazılabilir. Birinci ve ikinci türev kritik noktada 0 dır ve mol başına hacim, basınç ve sıcaklık Vc, Pc ve Tc dir. Bu noktada;

gercek_gazlar_eq15.gif (319 bytes)     ,      gercek_gazlar_eq16.gif (377 bytes)     ve       gercek_gazlar_eq17.gif (372 bytes)

 

yazılabilir.  Bu üç eşitliklerden a , b ve R değerleri Pc, Vc, ve Tc değerlerine terimlerine bağlı olarak

gercek_gazlar_eq18.gif (151 bytes)        gercek_gazlar_eq19.gif (169 bytes)         gercek_gazlar_eq20.gif (234 bytes)

şeklinde elde edilebilir. Kritik değerler kullanılarak a, b değeri

gercek_gazlar_eq21.gif (283 bytes)               gercek_gazlar_eq22.gif (198 bytes)

eşitliklerinden hesaplanabilir.

 

 

van der Walls Eşitliği ve Karşılıklı Haller İlkesi

Deneysel veriler kullanılarak gazlar için karşılıklı haller ilkesine göre nasıl bir grafik ortaya çıkacağını daha önce göstermiştik (1). van der Walls eşitliğindeki a, b ve R değerleri kritik değerlere bağlı olarak yeniden yazılır ve Pr=P/Pc, Vr=V/Vc, Tr=T/Tc, değişimi gerçekleştirilirse

gercek_gazlar_eq23.gif (521 bytes)

eşitliği elde edilebilir.

 

van der Walls Eşitliği ve Virial Eşitlik

1 mol gaz için van der Walls eşitliğini

gercek_gazlar_eq24.gif (540 bytes)

şeklinde yazabiliriz. ( 1- x )-1 in binomal açılımı;

( 1- x )-1 = 1 + x + x2 + . . .

şeklindedir. Yukarıdaki açılım ( 1- b/V )-1   ile karşılaştırılırsa  x < 1 değerleri için uygun sonuçlar elde edilir. Serinin ilk üç teriminini dikkate alarak ifadeyi yeniden düzenlersek

gercek_gazlar_eq25.gif (512 bytes)

yazılabilir. İkinci terime kadar olan kısım dikkate alınacak olursa van der Walls eşitliği ile tam uyum içerisinde olduğu görülür.

( b - a/RT ) terimi sıcaklığa bağlıdır ve tablodaki BV(T) değerlerine benzer. Yüksek sıcaklıklarda b terimi baskın hale gelir ve  ( b - a/RT ),  b nin sabit değerine yaklaşır. Düşük sıcaklıklarda ise; a/RT değeri, b teriminden daha baskın olur ve( b - a/RT ) düşük sıcaklıklarda negatif işaretli olur. Böylece Boyle sıcaklığının van der Walls sabitleri ile

gercek_gazlar_eq26.gif (230 bytes)

veya

gercek_gazlar_eq27.gif (213 bytes)

şeklinde ilişkili olduğunu kolayca görebiliriz.

Eğer a, b  ve R nin değeri kritik değerlere bağlı olarak yerine konursa Boyle sıcaklığının

TBoyle=27Tc/8

ifadesi ile ilişkili olduğu görülür.

Gerçekte bu ilişki kabaca doğrudur tabloda Boyle sıcaklıkları görülmektedir.

Tablo 2 : çeşitli gazlar için Boyle sıcaklıkları, Kritik sıcaklıklar ve birbirine oranları.


Gaz TBoyle / K Tc / K TBoyle/Tc

H2 117 33.3 3.5
He 24 5.3 4.5
CH4 497 190.2 2.6
NH3 860 405.6 2.1
N2 332 126.0 2.6
O2 424 154.4 2.7

 

 

Dieterici Eşitliği

Gaz moleküllerinin bulundukları ortamda serbest hareketleri basıncın düşüklüğü ve sıcaklığın yüksekliği ile birlikte artış gösterecektir. Gaz taneciklerinin hareketleri ortamdaki gaz konsantrasyonuna, n/V, bağlı olarak diğer gaz molekülleri tarafından büyük ölçüde engellenir. Bu durumda kabın çeperine ulaşabilecek taneciklerin E enerjisininde artması gerekir. Kinetik enerjileri ancak belli E değeri üzerinde olan tanecikler kabın çeperine ulaşabilecektir. Enerjileri E nin üzerinde bulunan taneceiklerin gaz taneciklerinin sayısı exp(-E/RT) ile orantılıdır. Öte yandan, E enerjisinin büyüklüğü 1 mol gaz için molar hacim v_.gif (79 bytes) ile ters orantılı olacaktır ( E = A/v_.gif (79 bytes)) . Böylece yukarıdaki eşitlik exp(-A/RTv_.gif (79 bytes)) şeklinde yeniden düzenlenebilir.    Bu durumda ölçülen basınç P ise, Pi ideal basınç olmak üzere;

gercek_gazlar_eq28.gif (308 bytes)

eşitliği ile verilebilir. van der Walls denkleminde olduğu gibi v_.gif (79 bytes)i= v_.gif (79 bytes) - b değişimi gerçekleştirilirse Dieterici hal denklemi

gercek_gazlar_eq29.gif (445 bytes)

şeklinde yazılabilir. n mol gaz için bu hal denklemi

gercek_gazlar_eq30.gif (387 bytes)

şeklinde yazılabilir. van der Walls denkleminde olduğu gibi kritik sabitler belirlenebilir. 1 mol gaz için yukarıdaki türevleri işlemlerini uygulamadan önce Dieterici hal denkleminin logaritması alınırsa;

gercek_gazlar_eq31.gif (497 bytes)

yazılır ve sonra lnP nin hacime göre birinci ve ikinci türevleri 0 yapan durum araştırılırsa;

gercek_gazlar_eq32.gif (1374 bytes)

eşitlikleri elde edilebilir. Bu eşitliklerden kritik büyüklükler

Vc=2b , Tc=A/4Rb

şeklinde elde edilir. Bu değerler Hal denkleminde yerine konursa Pc için

Pc=Ae-2/4b2

değeri elde edilir. van der Walls ve Dieterici hal denklemleri arasında kritik değerler açısından kaynaklanan bu farkın  nedeni yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. Gerekli yaklaşımlar yapılırsa Dieterici denkleminden van der Walls denklemine ulaşılabilir. ex üstel fonksiyonu seriye açılırsa;

gercek_gazlar_eq33.gif (545 bytes)

ifadesi elde edilir. Dieterici hal denkleminde yer alan exp(-A/RTv_.gif (79 bytes)) büyüklüğü seriye açılır ve ikinci terimden sonraki terimler ihmal edilecek olursa

gercek_gazlar_eq34.gif (628 bytes)

bağıntısı elde edilir. Son ifade Dieterici denkleminde yerine konur ve A basınç düzeltme faktörü van der Walls denklemindeki a basınç düzeltme faktörüne eşit alınırsa van der Walls denklemi elde edilir.

gercek_gazlar_eq35.gif (932 bytes)