Gaz Fazı Polimerizasyonu

          Polimerizasyon reaksiyonu genellikle fotokimyasal olarak monomer buharında başlatılır. Yüksek molekül ağırlıklı polimer molekülleri uçucu olmadığından, büyümekte olan polimer zincirlerini içeren polimer tanecikleri hemen sis oluşturur ve polimerizasyon reaksiyonu yoğun fazda sürdürülür. Sis içindeki polimer taneciklerinde bir tek makro-radikal bulunur. Monomer molekülleri, gaz fazından büyümekte olan tanecik içine difüzlenirler. Bu nedenle, polimerizasyon mekanizması, çökelti polimerizasyonuna ya da emülsiyon polimerizasyonuna benzer.

          Gaz-fazı polimerizasyonlarında, polimerizasyon hızı çok kez gaz fazındaki monomerin absorbsiyon hızı ile denetlendiği için, reaksiyon hızı sıcaklığın yükseltilmesi ile düşebilir. Bir başka deyişle, sistem görünüşte negatif bir aktifleşme enerjisi verir.