İyonik Zincir (Katılma) Polimerizasyonu

Bu tür polimerizasyonda çifte bağın etrafındaki sübstitüe grupların etkisi ile yüklü bir yapı oluşur. Zincir polimerizasyasyonu radikalik, anyonik veya katyonik olarak gerçekleşebilir. serbest radikal polimerizasyonunun seçiciliği yoktur.Ancak iyonik polimerizasyon seçimlidir. Polimerizasyon sırasında zincir taşıyıcılar karbanyonlar ise ise bu tür polimerizasyon anyonik polimerizasyon, karbonyum iyonları iyonları ise katyonik polimerizasyon olarak adlandırılır. Çok hızlı olarak ilerleyen iyonik polimerizasyon sistemindeki az miktarda bulunan katalizör ile sistemdeki safsızlıklar çok fazla etkilenirler. Bu nedenle çoğu kez tekrarlanabilir kinetiklerin sağlanması zordur.

İyonik reaksiyonlar elektrostatik kuvvetlerden etkilenir ve bu tip reaksiyonlarda reaksiyon hızı, ortamın polaritesi, iyon çifti yakınlığı ve iyonik solvatasyonuyla değişir. İyonik polimerizasyonda büyüme iyon çiftinin bulunduğu yerden olur ve iyon çiftlerinin yüksek dielektrik sabitli bir ortamda çözünmesiyle ya da çözgende ayrılmaları ile reaksiyon hızı artar. Monomerle güçlü etkileşmeler söz konusuysa ürünün steroregülaritesi artar.  

İyonik polimerizasyonda anyonik sistemlerdeki denge durumları dört farklı şekilde olabilir.

  1. Yakın iyon çifti durumu; ip_eq1.gif (221 bytes)

  2. Solventle ayrılmış iyon çifti durumu; ip_eq2.gif (253 bytes)

  3. Serbest iyon durumu; ip_eq3.gif (232 bytes)

  4. Çözünmüş iyon durumu; ip_eq4.gif (261 bytes)

Katyonik sistemlerde aynı eşitliklerle gösterilebilir fakat iyonların işaretleri buradakilerin tersidir.

Anyonik polimerizasyonda çözgen-reaktif iyon etkileşmeleri oldukça önemlidir. Eğer iyonlar çözgenle solvatize edilmezlerse iyonların dayanıklığı düşük olacağından reaksiyonlar gerçekleşmezler. Bunun yanısıra iyonları iyi solvatize edebilecek su, alkol ve ketonlar gibi polar çözgenler de iyonik katalizörlerle tepkime verebilirler. Bu nedenle bu tip polimerizasyon yukarıdaki maddelere göre polariteleri daha düşük olan alkil halojenür, nitrobenzen gibi çözgenlerde gerçekleştirilir. Bu tip çözgenlerde de iyon çifti oluşumu söz konusu olup çözgenin polaritesine ve dolayısıyla solvatize edebilme gücüne göre oluşan iyon çifti arasındaki uzaklık önem kazanır. Hatta iyon çifti oluşumunun ötesinde birbirine oldukça bağlı iyon çiftleri söz konusudur. Bu tip reaksiyonlarda sonlanma aşaması büyüyen zincirlerin moleküler reaksiyonu ya da monomer veya çözücüye transfer ile gerçekleşir.
Bu tip reaksiyonlar genellikle metal amidler, metal alkiller, elektron transferi ile başlatılırlar. Çoğalma aşaması monomer tükeninceye kadar sürer ve örneğin çözeltiden polimerik anyona pozitif yüklü bir iyon transfer olmadığından, polimerik anyonlar sonlanmadan kalır. Bu nedenle polimerizasyon tamamlandıktan sonra ortama monomer ilave edilirse polimerleşme devam eder.
Bu sistemlerde sonlanma reaksiyonu bulunmadığından polimerizasyon reaksiyonunun hızı genellikle çoğalma reaksiyonunun hızına eşit kabul edilir.

Monomer Radikalik P. Katyonik P. Anyonik P.
ip_eq5.gif (159 bytes) + - -
ip_eq6.gif (186 bytes) - - -
ip_eq7.gif (200 bytes) - + -
ip_eq8.gif (219 bytes) + + +
ip_eq9.gif (172 bytes) + - -
ip_eq10.gif (229 bytes) +    

Olefinlerin Anyonik Polimerizasyonu :

Anyonik polimerizasyon için iki genel başlama mekanizması önerilmiştir. İlkinde bir bazın monomere katılmasıyla karbanyon oluşur. Zincir polimerizasyonu bu karbanyon üzerinden yürür.

ip_eq11.gif (525 bytes)

ikincisinde ise; aktif elektron verici bir molekülün bir elektron monomerin çifte bağına transfer  edilerek bir anyon radikal oluşur. radikallerin birleşmesiyle bir dianyon oluşur. Reaksiyon bu dianyon zincir taşıyıcısı ile yürür. Elektron transferi ile gerçekleştirilen polimerizasyon adını alır.

ip_eq12.gif (1188 bytes)

Reaksiyonun hem anyonik hemde radikalik mekanizmayla gerçekleşebileceği ileri sürülürsede reaksiyonun anyonik taraftan yürüdüğü belirlenmiştir.

ip_eq13.gif (773 bytes)

 

Metal Amidlerle Başlatılan Polimerizasyonlar

Anyonik polimerizasyonun kinetikleri sıvı amonyak içinde potasyum amid ile stirenin polimerizasyonu için (Higginson 1952, Wooding 1952) tarafından gösterilmiştir.

Başlama Aşaması :

ip_eq14.gif (1130 bytes)

Eşitlikleri için ;

ve

yazılabilir.

Çoğalma Aşaması : Polimerizasyonun ilerlemesinde sırasında başlama aşamasında oluşan iyonlar monomere

ip_eq17.gif (2345 bytes)

şeklinde katılır. reaksiyon ilerlemesi için hız eşitlikleri

ip_eq18.gif (405 bytes)

ip_eq19.gif (249 bytes)

olarak yazılabilir.

 

Sonlanma Aşaması : Anyonik polimerizasyonda reaktiflerin son derece saf olması gerekir. Basınç en fazla 10-5 atm. olmalıdır. Sonlanma tepkimesi çözücüye zincir transferi ile gerçekleşir.

ip_eq20.gif (742 bytes)

sonlanma tepkimesi için kinetik eşitlik

ip_eq21.gif (390 bytes)
olacaktır. Ayrıca ri = rt olacağından;
ip_eq22.gif (999 bytes)

Böylece ilerleme hızı için;

ip_eq23.gif (602 bytes)

Polimerizasyon derecesi sayı ortalaması ise;

olarak yazılabilir.

Metal alkiller, organometalik bileşikler, Grignard bileşikleri anyonik başlatıcılar olarak kullanılır.

 

Elektron Transferi İle Gerçekleştirilen Anyonik Polimerizasyonlar

Elektronun monomere transferi üç şekilde gerçekleşebilir.

1. Elektron monomere doğrudan transfer edilir. Elektronun monomere doğrudan transferi ile başlatıcı elde edilir.

ip_eq25.gif (652 bytes)

2. Elektron önce A: gibi bir bileşiğe transferi ile kararlı çözünür bir anyon radikal kompleksin oluşması ve daha sonra elektronun monomere verilmesi ile anyon başlatıcı radikal oluşur.

ip_eq26.gif (1068 bytes)

3. İkinci durumda oluşan radikal benzeri bir radikal ile birleşerek bir dianyon oluşturur. Polimerizasyonu başlatan bu dianyon ise polimer zincirinde son grup olarak kalır.

ip_eq27.gif (1248 bytes)

Aromatik Komplekslerle Yürütülen Anyonik Polimerizasyonlar

Bu tür anyonik polimerizasyonlarda genellikle transferci madde olarak naftalin kullanılır.

ip_eq28.gif (3422 bytes)

polimerizasyonda sonlanma aşaması yoktur. Bunun anlamı ortamdaki monomerin tamamı polimerleşinceye kadar reaksiyon devam eder. Sonlanma aşaması olmadığından polimere canlı veya yaşayan polimerler adı verilir. Bu tür polimerler büyümekte olan anyona zincir transferi yapmayan çözücüler içerisinde gerçekleşir. Anyonik polimerizasyonun çoğalma basamağı radikalik polmerizasyondan daha karmaşıktır.   rp üzerine en büyük etkiyi çözücü yapar. Bunun nedeni; anyonik polimerizasyonda anyon ile karşı anyon arasındaki mesafenin çözücü tarafından belirlenmesidir. Sonlanma reaksiyonu bulunmadığından sistemdeki polimerleşme hız doğrudan çoğalma reaksiyonunun hızı olarak alınır. Anyonik polimerizasyon reaksiyonları hızlı reaksiyonlar olduğundan kinetikleri klasik yöntemlerle takip edilemez. Bu tip hızlı polimerizasyon reakssiyonlarını incelemek için hızlı akış yöntemi geliştirilmiştir. Radikalik polimerizasyonda reaksiyon hızı 10-7 - 10-9 mertebesinde iken, anyonik polimerizasyonda 10-2 - 10-3 mertebesindedir. Sonlanmanın olmadığı bu tür polimerizasyon için polimerizasyon derecesi

ip_eq29.gif (382 bytes)

bağıntısı ile verilir.

 

Olefinlerin Katyonik Polimerizasyonu :

Katyonik polimerizasyonun mekanizmasının anlaşılması güç olmuştur. Friedel-Craft katalizörlerinin proton vericiliklerinin anlaşılması ile katyonik polimerizasyon mekanizmasının anlaşılması sağlanmıştır. Katyonik polimerizasyonda kullanılan başlatıcılar üç grupta toplanırlar.

I. Protonlu Asitler ile ; Asitlerin anyonu  anyonu fazla nükleofilik olmamalıdır. H2SO4, HClO4, Cl3COOH gibi asitler protonu çifte bağlı karbonlardan birine verir ve bir karbokatyon meydana gelir.

ip_eq30.gif (1595 bytes)

Bu reaksiyonlarda reaksiyon hızı 4 etkene bağlıdır. Bunlar; karşı iyon cinsi, iyon cinsi, çözücü ve sıcaklıktır. Eğer anyon fazla nükleofilik özellik gösteriyorsa kovalent bağ oluşumu meydana gelir ki bu alkene asit katılmış duruma karşı gelir. 

II. Lewis Asitleri ile ; SbCl3, AlCl3, SnCl4, TiCl4 katyonik polimerizasyonda kullanılabilir. Lewis asitleri düşük sıcaklıklarda yüksek molekül ağırlıklı polimerik ürünlerin elde edilmesinde kullanılır. Ancak Lewis asitleri son derece saf oldukları taktirde başlatıcı olarak kullanılamazlar.  Lewis asitlerinin başlatıcı olarak kullanılabilmeleri için bir miktar safsızlık içermeleri gerekir. Bu katalizörleri aktifleştirmek için genellikle bir miktar su, protonlu asitler, alkil halojenürleri gibi katalizörler gerekmektedir. Ancak bu katalizörler ilave edilirken optimum miktarda ilave edilmelidir. Katalizörün fazlası ortamda transferci madde olarak etki ettiği için yüksek molekül ağırlıklı polimerlerin oluşmasını engeller.

ip_eq31.gif (954 bytes)

Friedel-Craft reaksiyonlarını başlatılmasında yukarıda elde edilen ürün gerçek bir katalizör görevini görür.  Katalizör-Kokatalizör kompleksinin aktifliği bu kompleksin proton verebilme yeteneğine bağlıdır. Örneğin; izobütilen SnCl4 katalizörü, polimerizasyonda polimerizasyon hızının kokatalizörün asitlik kuvveti arttığı  bulunmuştur. Reaksiyonun gerçekleştiği çözücü de önemlidir. Aşağıdaki sırada polimerleşme hızı değişir.

AcOH > Nitroetan > PhOH > H2O

III. Diğer Katyon Başlatıcılar ile ; İki grubun dışındaki başlatıcılar bu grupta yer alırlar. Bunlar; I2, ter-butClO4, f3CCl ve iyonlaştırıcı ışınlardır (g-ışınları gibi).

ip_eq32.gif (978 bytes)

g-ışınları ile başlatılan polimerizasyonda ise;

ip_eq33.gif (630 bytes)

şeklinde başlatıcı tür meydana gelir.

 

Başlama Aşaması

Protonlu asitler, Lewis asitleri, ve diğer  başlatıcılara göre üç mekanizma vardır. Lewis asitleri için katalizör-kokatalizörün oluşumu ilk aşamayı oluşturur.

ip_eq34.gif (2282 bytes)

Çoğalma Aşaması :

ip_eq35.gif (1193 bytes)

Sonlanma Aşaması :

Sonlanma aşamasında, katyonik zincir transfer reaksiyonları katyonik polimerizasyonda önemli yer tutar. Zincir transferi monomere, karşı iyona, çözücüye ve polimere yapılabilir.

Monomere Zincir transferi ile ;

ip_eq36.gif (1694 bytes)

Burada kinetik olarak zincir sonlanmış olur. ktr,M/kp =CM olmak üzere; CM  polimerin mol tartısı denetler.

Karşı İyona Transfer ile ;

ip_eq37.gif (542 bytes)

Büyümekte olan iyon çiftinin tekrar düzenlenmesiyle ortaya çıkar.

Çözücüye Zincir Transferi ile ;

Çözücüye zincir transferi katyonik polimerizasyonlarda önemlidir. Çünkü polimerlerin alkillendirilmesi izomerleştirilmesi veya halka oluşturması polimere zincir transfer reaksiyonu ile gerçekleştirilir.