Birinci ve İkinci Mertebe Bir Reaksiyon İçin Kalan Reaktif Konsantrasyonu

SORU

Birinci mertebe bir reaksiyon için ortamdaki A türünün konsantrasyon değişimi [A]=[A]oe-kt eşitliği ile hesaplanırken İkinci mertebe bir reaksiyon için ortamdaki A türünün değişimi [A]=[A]o/(1+kt[A]o) eşitliği ile hesaplanır.

[A] konsantrasyonunu hesaplayan bir program yazınız.

PROGRAM
bir reaksiyonun hız sabiti dir. Madddenin başlangıç konsantrasyonu mol/L olduğuna göre saniye sonra kalan miktarını hesaplayınız.
ALGORİTMA

PROGRAM KODU
<?php
$KinetikTipi=$_POST[KinetikTipi];
$k=$_POST[k];$Ao=$_POST[Ao];$t=$_POST[t];$Birim=$_POST[Birim];

echo "
<form name='Kinetik' action='$PHP_SELF' method='post'>
<select name=KinetikTipi>
<option value=1";
if ($KinetikTipi==1) {echo " selected "; }
echo ">Birinci Mertebe</option>
<option value=2";
if ($KinetikTipi==2) {echo " selected "; }
echo ">İkinci Mertebe</option>
</select> bir reaksiyonun hız sabiti

<input type='text' size='5' name='k' value='$k'/>
<select name=Birim>
<option value=1";
if ($Birim==1) {echo " selected "; }
echo ">1/s</option>
<option value=2";
if ($Birim==2) {echo " selected "; }
echo ">L/(mol s)</option>
</select>
dir. Madddenin başlangıç konsantrasyonu
<input type='text' size='5' name='Ao' value='$Ao '/> mol/L
olduğuna göre
<input type='text' size='5' name='t' value='$t' /> saniye sonra kalan miktarını hesaplayınız.
<br/>
<input type='submit' name='Hesapla' value='Hesapla' />
";
if ($KinetikTipi==1 && $Birim==1) {BirinciMertebe($Ao,$t,$k);}
if ($KinetikTipi==2 && $Birim==2) {IkinciMertebe($Ao,$t,$k);}
if ($KinetikTipi!=$Birim) {echo "<br/><font color='red'>Birimi Yanlış Seçtiniz. Lütfen Doğrusunu Seçiniz</font><br/>";}

function BirinciMertebe($Ao,&$t,$k)
{
echo "Birinci mertebe reaksiyon kinetiği [A]=[A]<sub>o</sub>e<sup>-kt</sup> denklemine göre izlenir. Bu veriler göre [A];";

$A=$Ao*exp(-$k*$t);
echo "[A]=[A]<sub>o</sub>e<sup>-kt</sup><br/>";
echo "[A]=($Ao mol L<sup>-1</sup>)e<sup>-($k s<sup>-1</sup>)($t s.)</sup> =  $A mol L<sup>-1</sup><br/>";
}

function IkinciMertebe($Ao,&$t,$k)
{
echo "İkinci mertebe reaksiyon kinetiği [A]=[A]<sub>o</sub>/(1+kt[A]<sub>o</sub>)  denklemine göre izlenir. Bu veriler göre [A];<br/>$
$A=$Ao/(1+$k*$t*$Ao);

echo "[A]=($Ao mol L<sup>-1</sup>)/(1 + ($k 1/s)($t s)($Ao mol/L)) =  $A mol L<sup>-1</sup><br/>";
}
?>

?>