S Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-sabonification               :sabunlaştırma
-saturated                     :doygun
-saturation                    :doyma
-saturation point            :doyma noktası
-saturation pressure       :doyma basıncı
-section                        :kesit
-sediment                     :tortu
-semiconductor              :yarıiletken 
-semimetal                   :yarı metal 
-semipermeable             :yarı geçirgen
-semitransparent            :yarısaydam
-sensitive                      :duyarlı, hassas
-shielding                      :perdeleme
-shielding effect             :perdeleme etkisi
-shift                            :kayma
-side chain                    :yan zincir
-slaked lime                  :sönmüş kireç
-slope                           :eğim
-slurry                           :bulamaç
-solar cell                      :güneş pili
-solar energy güneş enerjisi
-solder  lehim
-solid katı 
-solid solution katı çözelti 
-species türler
-specific özgül
-specific conductivity özgül/öz iletkenlik
-specific gravity özgül ağırlık
-specific heat  özgül ısı 
-specific rotation özgül dönme
-spin labelling spin etiketleme
-spin moment spin momenti
-spin trapping spin tuzaklama
-spirit ispirto
-spontaneous combustion kendiliğinden yanma
-stable kararlı
-staggered çapraz
-stainless steel paslanmaz çelik
-standard standart
-standard deviation standart sapma
-state function hâl fonksiyonu 
-static durgun
-statics statik, durukbilim
-stationary durağan
-steady-state kararlı-hal
-steam subuharı
-steam destilation subuharı damıtması
-stoma gözenek
-stress gerginlik
-stretch  germe
-stretching gerilme
-superconductor süperiletken
-supercooling   aşırı soğutma
-superheated vapor  kızgın buhar
-surface yüzey
-surface area yüzey alanı
-surface energy yüzey enerjisi
-surface tension yüzey gerilim
-syneresis büzülme
-synthesis sentez, bireşim
-synthesize sentezleme
-synthetic sentetik, suni