P Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-partial                         :kısmi
- partial pressure           :kısmi basınç
-particle                       :tanecik
-partition                      :taksim, üleştirme
-photon                        :foton, ışıncık
-photosensitive             :ışığaduyarlı
-pigment                      :boyarmadde
-pitch                           :zift
-plane                          :düzlem
-polar                           :kutupsal
-polarity                       :kutupsallık
-polarizabiliy                 :kutuplanabilirlik
-polarization                 :kutuplanma
-polarize                      :kutuplama
-polarized                    :kutuplanmış
-polarized light             :kutuplanmış ışık
-power                         :güç
-precipitate                  :çökelek
-precipitation                :çöktürme
-precipitation titration    :çöktürme titrasyonu
-precision                     :kesinlik
-predissociation            :ön ayrışma
-product                       :ürün
-propagation                 :yayılma
-property                      :özellik 
-protecting                   :koruyucu
-protection                   :koruma
-proton affinity             :proton ilgisi
-purification                 :saflaştırma, arıtma