O Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-oktahedron                   :sekizyüzlü
-oleum                          :dumanlı sülfürik asit
-optical activity              :optikçe aktiflik
-optical density              :optik yoğunluk
-orbit                            :yörünge, dolanca
-order                           :derece, mertebe
-ore                              :cevher, filiz
-orientation                   :yönlendirme
-oscillating theory          :salınma kuramı
-oscillation                    :salınım, salınma
-out of plane bending     :düzlem dışı eğilme
-outer-sphere reaction    :dış-küre tepkimeleri
-overlap                        :örtüşme
-overpotential                :aşır gerilim
-oxidation                     :yükseltgenme
-oxidation number          :yükseltgenme sayısı
-oxidazing agent            :yükseltgen
-oxidizing. flame            :yükseltgeyici alev
-oxygen absorbent         :oksijen tutucu
-oxygen blowpipe           :oksijen hamlacı
-oxygen carrier               :oksijen taşıyıcı
-oxygen water                :oksijenli su

-ozone layer                  :ozon tabakası