N Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-nebulization                     :sisleştirme
-nebulizer                         :sisleştirici 
-negative                          :eksi
-net                                 :ağ
-network                           :ağ, örüt
-nitration                          :nitrolama
-nitrogen                          :azot (N) 
-noble gases                     :soy gazlar, asal gazlar
-nodal plane                     :düğüm düzlemi
-nodal surface                   :düğüm yüzeyi
-noise                              :gürültü
-nomenclature                   :adlandırma
-non bonding                     :bağ yapmayan
-nonaqueous solvent          : susuz çözücüler
-nonbonding                      :orbital bağ yapmayan orbital
-non-crossing rule              :kesişmezlik kuralı
-non-linear molecule          :doğrusal olmayan molekül
-notation                          :gösterim
-nuclear chemistry             :çekirdek kimyası
-nucleation                       :çekirdeklenme
-nuclei                             :çekirdekler
-nucleophile                      :nükleofil, çekirdek seven
-nucleus                           :çekirdek
-number                           :sayı, numara 
-numerable                       :sayılabilen 
-numerator                       :sayıcı 
-numeric                           :sayısal 
-numeric analysis              :sayısal analiz/çözümleme 

-numerical value sayısal değer