M Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-magnet                              :mıknatıs
-magnetic field                     :manyetik alan
-mass                                 :kütle
-mass conconservation law    :kütle korunum kanunu
-mass number                      :kütle numarası
-mass percent                      :kütle yüzdesi
-mass-energy equivalence      :kütle-enerji eşdeğerliği
-measurement                      :ölçüm
-measurement process           :ölçüm süreci
-measuring cylinder               :ölçülü silindir
-mechanism                          :mekanizma
-melting                               :erime
-melting point                       :erime noktası
-migrate                               :göç etme
-migration                             :göç
-mild steel                            :yumuşak çelik
-miscible                              : karışabilir
-mole concept                       :mol kavramı
-mole fraction                       :mol kesri
-molecular attraction              :moleküler çekim
-molecular formula                 :molekül formülü
-molecular mass                    :molekül kütlesi
-multiple bond                       :çoklu bağlar
-multiple proportion law          :katlı oranlar kanunu