C Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-calorimeter                           :kalorimetre, ısıölçer
-calsium carbide                     :karpit, kalsiyum karbür (CaC2)
-camphor                               :kafur
-capacitance (elec.)                 :sığalık
-capacity                               :sığa, kapasite
-carburation                           :karbürleştirme
-catalist                                :katalizör, tezgen
-cation                                  :katyon
-cation analysis                      :katyon analizi
-caustic                                 :kostik
-causting lime                        :sönmüş kireç
-chain                                   :zincir
-chain fission reaction             :zincir bölünme tepkimesi
-chain formation                     :zincir oluşumu 
-chain reaction                       :zincirleme tepkime
-charge                                 :yük
-charge density                      :yük yoğunluğu
-charge transfer                     :yük aktarımı
-chelate                                : şelat
-chemist                               :kimyacı
-chemistry                             :kimya
-cleavage                              :yarılma
-cleavage plane                     :yarılma düzlemi
-cohesion                              :içyapışkanlık
-coke                                    :kok
-column                                 :sütun, kolon
-combination                          :birleşme
-combustible gas                    :yanıcı gaz
-combustion                           :yanma
-concantrated                         :derişik
-concentration                        :derişim
-condensation point                :yoğunlaşma noktası
-condenser                            :yoğunlaştırıcı
-consistence                          :kıvam
-critacal point                        :kritik nokta 
-criterion                               :ölçüt, kıstas, kriter
-cumulative                           :birikmiş, toplanmış
-cyclic                                   :dönül, siklik, dolam
-cyclic molecules                    :dönül moleküller, dolamlılar
-cyclic operation                     :dönül işlem
-cyclic process                        :çevrimsel süreç

-cyclotron                              :siklotron