B Harfi ile başlayan kimya terimleri =


-back                          :geri
-back-bonding              :geri bağlanma
-background                 :arkaplan
-background (chem.)      :zemindeğer
-background radiation    :zemindeğer ışıması
-back-titration              :geri titrasyon
-balancing                    :denkleştirme
-band                          :bant, şerit
-band spectrum             :bant spektrumu
-band-theory of metals   :metallerin bant kuramı
-base(chem.)                :baz
-basic lining                  :bazik kaplama (fırının bazik bileşikler ile kaplaması)
-basic oxide                  :bazik oksit
-basic salt                    :bazik tuz
-basic sediment             :dip tortu
-basicity                       :bazlık
-battery                        : pil, batarya
-battery acid                 :batarya asiti
-beaker                        :beher
-bending                       :eğilme
-benefication                 :zenginleştirme
-blast-furnace                :yüksek fırın,izabe fırın
-bleach                         :ağartma(k)
-bleaching agent            :ağartıcı
-bond                           :bağ
-bond angle                   :bağ açısı
-bond axis                     :bağ ekseni
-bond length                  :bağ uzunluğu
-bond order                   :bağ derecesi
-bond polarity                :bağ polarlığı
-bridging ligand              :köprü ligant
-bright stock                  :parlak stok ( yüksek viskoziteli yağlama yağı)
-bubble                         :kabarcık
-bulk                            :yığın
-bulk concentration         :yığın derişimi
-bulk density                 :yığın yoğunluğu

-bulk polymerization       :yığın polimerizasyonu