Standart Oluşum Entalpileri

Pekçok reaksiyonun entalpisi ya doğrudan ya da dolaylı yoldan elde edilir. Türler Standart oluşum ısıları tablolaştırılırsa, herhangi bir tepkimenin reaksiyon ısısı deneysel bir çalışmaya gerek duyulmaksızın hesaplanabilir.
Bir bileşiğin standart oluşum entalpisi, , elementlerinin referans hallerinden, bileşiğin oluşum için gerekli standart reaksiyon entalpisidir. Bir elementin referans hali özel bir sıcaklıkta ve 1 atm. basınçtaki en kararlı halidir (bazen standart basınç 1 bar olarak kabul edilir.). Örneğin; 298 K de azotun referans hali N2 moleküllerinin gaz olduğu durumdur. civa referans halinde sıvı, karbon ise grafit formundadır. kalay için ise beyaz metalik şeklidir. Standart oluşum entalpisi bileşiğin molü başına entalpi olarak tanımlanır. 298 K de sıvı benzenin oluşumu için;

6 C+ 3 H2(g) -----> C6H6(s)

reaksiyonu yazılabilir ve değeri + 49.0 kJ mol-1 dir. Elementlerin standart oluşum entalpileri referans hallerinde tüm sıcaklıklarda sıfırdır.
N2(g) -----> N2(g)                 = 0
Oluşum entalpilerinin bazıları tablolandırılmıştır. Etilenin 25 oC deki hidrojenasyonu için aşağıdaki eşitlik yazılabilir.

CH2CH2(g) + H2(g) -----> CH3CH3(g)
= +52.30 kJ = 0 kJ = - 84.68 kJ

= (CH3CH3) - (H2) - (CH2CH2)
= (-84.68 kJ mol-1) - [(0 kJ mol-1) + ( -52.30 kJ mol-1)] = -136.98 kJ mol-1
Reaksiyon için hesaplanan bu entalpi etilenin hidrojenasyonu değerini gösterir.

 


E l e k t r o n i k    K a y n a k l a r


Joule's Law

Joule's Mechanical Equivalent of Heat Apparatus

Joule's Equivalent

James Prescott Joule (1818 - 1889)