Reaksiyon Isılarının Sıcaklığa Bağımlılığı

Reaksiyon entalpileri, genellikle 25 oC de hesaplanmış standart oluşum entalpileri tablolarından yararlanılarak hesaplanır. Bu verilerden yararlanılarak daha geniş sıcaklık aralığı içindeki reaksiyon entalpileri elde edilebilir. Bir reaksiyon entalpisi için;
DH = Hürünler - Hreaktifler
bir sıcaklığa göre difransiyeli alınacak olursa;yazabiliriz. Sabit basınçta sıcaklığa göre entalpi değişimi içinyazabileceğimizden(1) benzer mantıklayazabiliriz. Isı kapasitelerin sıcaklığa bağımlılığı deneysel olarak
Cp = a' + b'T + c'T2 + ...
eşitliği ile verilebilir.
Bununla beraber; pratikte, aşağıdaki şekilde kullanılır.
Cp = a + bT + cT -2 + ...
Aşağıdaki tabloda bazı türlere ilişkin katsayılar verilmiştir.Ürünler ve reaktiflerin Cp değerleri kullanılarak DCp reaksiyon için değeri elde edilir.Herhangi bir T sıcaklığındaki reaksiyon entalpisi içingenel eşitliğini yazabiliriz. (1)

 


E l e k t r o n i k    K a y n a k l a r


Joule's Law

Joule's Mechanical Equivalent of Heat Apparatus

Joule's Equivalent

James Prescott Joule (1818 - 1889)