İdeal Gazların U ve H Moleküler Yorumu

Termodinamik olarak iç enerji ve entalpi fonksiyonlarının büyüklüklerinin nasıl hesaplanabileceğinii gördük. İdeal bir gazın molekülleri için partisyon fonksiyonları yazmak istersek

q = qötelemeqdönmeqtitreşimqelektronik

ifadesini yazabiliriz.
Bir mol gazın termal enerjisi ;

U - U0 = (RT2/q)(dq/dT)

olarak elde edilebilir. Pratikte, termal enerjiye ( U - U0 ) olan katkıları ayrı ayrı hesaplarız.
İdeal bir gazın iç enerjisinin, termal sıcaklığa bağımlı olan katkı, gaz molekülleri hakkındaki bilgilerimizden ortaya çıkartılabilir. Bu termal bileşen, Termal bileşendeki U0 terimi sıcaklıktan bağımsızdır.

 

 


E l e k t r o n i k    K a y n a k l a r


Joule's Law

Joule's Mechanical Equivalent of Heat Apparatus

Joule's Equivalent

James Prescott Joule (1818 - 1889)